Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys

henrik

 

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen syyskokous la 2.12.2018 Köyliö

PÖYTÄKIRJA

Syyskokous pöytäkirja

Aika: la 1.12.2018 klo 10     

Paikka: Köyliön seurakuntatalo, Köyliöntie 4

Läsnä: Jouni Elomaa (pj), Mirja Salmi, Sirkka-Liisa Lattu, Timo Hiironen, Kimmo Koivisto, Sakari Vuola, Sakari Heikkilä, Kalevi Salmi. 

Yhdyimme Sakari Vuolan aloittamaan Hoosiannaan, jonka jälkeen Vuola johdatteli meidät adventin sanomaan ja toivotti samalla kokousväen tervetulleeksi. Puheenjohtaja Jouni Elomaa kiitti jo tässä vaiheessa seurakunnan tarjoamisista. Joimme saman tien kahvin/teen ”nisusineen”. 

ESITYSLISTA

1.Kokouksen avaus

Jouni Elomaa avasi kokouksen noin 10.15

2.Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Jouni Elomaa ja sihteeriksi Kalevi Salmi

 3.Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Kimmo Koivisto ja Timo Hiironen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

4.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  1. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys muutoksitta.

  1. Hallituksen jäsenmäärä vuodeksi 2019

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtaja ja 9 jäsentä.

  1. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodeksi 2019

Valittiin puheenjohtajaksi Jouni Elomaa ja jäseniksi Sirkka-Liisa Lattu (Nousiainen), Ion Durac (Turku), Päivi Punta (Mynämäki), Arimo Helmisaari (Yläne), Kimmo Koivisto (Säkylä), Leena Simolin (Masku), Kalevi Salmi (Köyliö), Timo Hiironen (Rusko) sekä Hilkka Toikka (Kokemäki)

  1. Toiminnantarkastajien ja henkilökohtaisten varatoiminnantarkastajien valinta v:lle 2019

Valittiin toiminnantarkastajiksi Miika Ahola ja Tapio Rastas ja heidän varahenkilöikseen Ulla Elomaa ja Jari Helmisaari

9. Hallituksen ja sen asettamien toimikuntien sekä jäsenten ja toimihenkilöiden kustannusten korvaus vuodelle 2019

Päätettiin korvata erillistä laskua vastaan vaellusten yhteydessä tapahtuvista kuljetuksista, maksimissään 0,23 e/ km. 

10.Jäsenmaksun suuruus, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Päätettiin jäsenmaksuksi 10 euroa, ainaisjäsenmaksuksi 100 euroa ja kannatusjäsenmaksuksi 200 euroa. Lisäksi pyritään saamaan reitinvarren seurakunnat yhdistyksen kannatusjäseniksi antamalla heille 50 % alennus kannatusjäsenmaksusta eli heille jäsenmaksu on 100 euroa.

Hyväksyttiin valmisteltu toimintasuunnitelma ja talousarvio

11.Vuoden 2019 vaelluksen ja alustavasti myös vuoden 2020 pitkän vaelluksen suunnittelua

Tiedoksi, että messu Köyliön Kirkkokarilla on su 16.6.2019.

Vuoden 2019 lyhyt vaellus toteutetaan Kesä – Heikkinä 18.6.2019 välillä Ruskon kirkko – Turun Tuomiokirkko. Lähtö Ruskolta noin klo 10.00.

Polkupyörävaellus Tour de Henrik toteutetaan 25. -26. -27.6.2019 (ti – ke – to).

Vuoden 2020 pitkän vaelluksen alustava ajankohta on 8.- 14.6.2020.

  1. Muut esille tulevat asiat

Hallitus ei ollut tuonut asioita päätettäväksi tähän pykälään.

Hallitus kuitenkin tiedotti, että EU- hanketta valmistellut ryhmä on löytänyt alan konkarin Marja Kares-Oksmanin, jonka ”komennossa” hanke alkanee edetä.

Puheenjohtaja myös tiedotti Turun Kristillisellä Opistolla järjestettävästä Pyhiinvaellus-koulutuksesta 5.-7.4.2019.

Sakari Heikkilä luovutti vaellusmerkin Sakari Vuolalle ja Timo Hiiroselle.

Ideoitiin myös hoito- /köyliöläisten aktivointivaellusta loppukesään 2019 tai mahdollisesti vasta vuoteen 2020 välille Köyliön – Säkylän entinen raja – Kirkkokari. Vaellus päättyisi hartauteen Kirkkokarilla tai Taren rannassa. Päätettiin selvitellä ideaa tarkemmin muistaen myös polkupyörävaelluksen mahdollisuudet. Kimmo Koivisto ja Kalevi Salmi yhdessä Sakari Vuolan kanssa jatkavat valmisteluja mahdollisuuksien mukaan.   

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.10

Köyliössä 1.12.2018

Jouni Elomaa, puheenjohtaja                                             Kalevi Salmi, sihteeri

Kimmo Koivisto, pöytäkirjan tarkastaja                     Timo Hiironen, pöytäkirjan tarkastaja

Jotta jäsenrekisterimme olisi mahdollisimman ajan tasalla, ilmoitathan osoitteenmuutokset ja muut muutokset osoitteeseen pyhahenrik@gmail.com

Ohjeet jäsenmaksun 2019 maksamiseen: vuosijäsenmaksu on 10 EUR, ainaisjäsenmaksu 100 EUR

EUR ja kannatusjäsenmaksu 200 EUR.

Saajan nimi: Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys

Saajan tiliyhteys FI70 5711 6140 0201 87

pankin tunnus OKOYFIHH

viestikenttään ”jäsenmaksu 19”tai ”ainaisjäsenmaksu” tai ”kannatus”

Ekumeeninen Pyhän Henrikin pyhiinvaellus seuravan kerran kesäkuussa 2019

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys perustettiin vuosituhannen vaihteessa järjestämään ja edistämään ekumeenisia pyhiinvaelluksia Pyhän Henrikin tiellä ja muutenkin edistämään Pyhän Henrikin tien käyttöä ja kunnossapitoa. Se jatkoi siten Pyhän Henrikin pyhiinvaellustoimikunnan ja tietoimikunnan jo 1970- ja 1980-luvuilla alkanutta työtä.

Yhdistyksen jäsenyydestä kiinnostunut voi ottaa yhteyttä sähköpostitse pyhahenrik@gmail.com

Vuosijäsenmaksu on 10 euroa, ainaisjäsenmaksu 100 euroa ja kannatusjäsenmaksu 200 euroa.

Pyhän Henrikin pyhiinvaellus ry:n säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pyhän Henrikin Pyhiinvaellusyhdistys r.y. ja kotipaikka Turku.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1) edistää pyhiinvaelluksia Pyhän Henrikin tiellä
2) edistää Pyhän Henrikin tien muuta käyttöä
3) edistää pyhiinvaellusaatetta sekä
4) edistää kirkkojen ja muiden kristillisten yhteisöjen sekä yksityisten kristittyjen välistä yhteyttä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) järjestää pyhiinvaelluksia
2) järjestää jumalanpalveluksia ja hartaustilaisuuksia sekä konsertteja, luentoja ja muita yleisötilaisuuksia
3) kokoaa yhteen Pyhän Henrikin tiehen liittyviä yhteisöjä
4) pitää yhteyttä muihin pyhiinvaelluksiin ja ekumeenisiin järjestöihin
5) ylläpitää yhteyksiä julkishallintoon, elinkeinoelämään, alan yhdistyksiin, yhteisöihin ja laitoksiin
6) harjoittaa ekumeenista valistus- ja koulutustoimintaa sekä
7) harjoittaa julkaisutoimintaa.

4 § Rahoitus
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, joiden suuruuden yhdistyksen kokous vuosittain vahvistaa erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Järjestämiensä pyhiinvaellusten osanottajilta yhdistys voi periä osanottomaksuja. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimintaansa varten järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa myös elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota voidaan pitää taloudellisesti vähäarvoisena.

5 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvät henkilöt.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka huomattavasti tukee tai muutoin edesauttaa yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa mainittuja taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellään kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 § Toimielimet
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Hallitus on yhdistyslaissa tarkoitettu toimeenpanovaltaa käyttävä elin.
Yhdistyksen hallitus voi asettaa pyhiinvaellusten käytännön järjestelyjä varten pyhiinvaellustoimikunnan, jossa on jäseniä Pyhän Henrikin tien varren paikkakunnilta ja jonka tulee olla myös ekumeenisesti edustava.
Yhdistyksen neuvoa antavana elimenä toimii Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukunta, johon yhdistys pyytää Pyhän Henrikin tien varrella toimivia seurakuntia, kuntia ja kaupunkeja, maakunnallisia liittoja sekä muita pyhiinvaelluksen yhteistyötahoja nimeämään edustajansa.

7 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous.
Kevätkokous pidetään vuosittain maalis–huhtikuussa ja syyskokous loka– marraskuussa.
Yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi haluttava asia on saatettava kirjallisesti vähintään viiden (5) jäsenen allekirjoittamana hallituksen tietoon, kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa voidaan käsitellä vain yhdistyksen hallituksen täydentäminen tai sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva asia. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty.
Yhdistyksen kokouksen ajan ja paikan määrää sekä kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena kullekin jäsenelle viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

8 § Äänivaltaisuus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus, ja äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä.
Yhdistyksen jäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yksi henkilö voi toimia enintään kolmen jäsenen asiamiehenä.
Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Säännölliset kokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto,
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille sekä
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) päätetään hallituksen jäsenmäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi,
4) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi,
3) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi henkilökohtaista varamiestä tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto,
4) käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle,
5) määrätään hallituksen ja sen asettamien toimikuntien jäsenten sekä toimihenkilöiden kustannusten korvausperusteet seuraavalle kalenterivuodelle,
6) päätetään jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi,
7) käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 6-12 jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittaessa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt sekä asettaa tarvittavat toimikunnat.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 2/5 sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Toiminnanjohtaja
Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on hallituksen ohjeiden mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtajalle voidaan maksaa palkkiota.

12 § Pyhiinvaellustoimikunta
Pyhiinvaellustoimikunta valmistelee yhdistyksen toteuttamat pyhiinvaellukset ja kokoontuu oman harkintansa mukaan. Pyhiinvaellustoimikunta voi asettaa valmistelua varten tarpeellisia työryhmiä. Hallituksen on vahvistettava ne pyhiinvaellustoimikunnan päätökset, joista yhdistykselle syntyy sitoumuksia.

13 § Neuvottelukunta
Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa, mikäli mahdollista tammikuun jälkipuoliskolla.
Neuvottelukunnan kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus yhdessä neuvottelukunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.
Yhdistyksen hallitus kutsuu neuvottelukunnan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

15 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen, toiminnanjohtajan tai sihteerin kanssa.

17 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan Suomen ekumeeniselle neuvostolle (rekisteröity yhdistys) ekumeenisten pyhiinvaellusten edistämiseen.

*******

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Turussa 4.10.1999 ja tarkistettuina kokouksessa 14.3.2000. Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys on merkitty Yhdistysrekisteriin 30.5.2000.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s