Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys

henrik

 

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen syyskokous ma 30.10.2017 klo 17 Säkylän  seurakuntatalolla kahviossa

Olet tervetullut Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen syyskokoukseen + hallituksen kokoukseen Säkylän seurakuntatalolle (Tuulimyllyntie 21, Säkylä). Kokouksen alussa alkuhartaus ja kevyt tarjoilu.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Pöytäkirjan tarkistajat
 5. Kokouksen työjärjestys
 6. Hallituksen jäsenmäärä vuodeksi 2018
 7. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten + sihteerin valinta vuodeksi 2018
 8. Toiminnantarkastajien ja henkilökohtaisten  varatilintarkastajien valinta vuodelle 2018
 9. Hallituksen ja sen asettamien toimikuntien sekä jäsenten ja toimihenkilöiden kustannusten korvaus vuodelle 2018
 10. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
 11. Mahdollisia havaintoja reformaatiovuoden 2017 vaelluksesta
 12. Vuoden 2018 vaellus, ajankohta ja matka
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päätös

 

Jotta jäsenrekisterimme olisi mahdollisimman ajan tasalla, ilmoitathan osoitteenmuutokset ja muut muutokset sihteerille osoitteeseen antti.pajunen@evl.fi tai 0400 858250/044 7160 358

 

Ohjeet jäsenmaksun 2017 maksamiseen: vuosijäsenmaksu on 10 EUR, ainaisjäsenmaksu 100 EUR

EUR ja kannatusjäsenmaksu 200 EUR.

Saajan nimi: Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys

Saajan tiliyhteys FI70 5711 6140 0201 87

pankin tunnus OKOYFIHH

viestikenttään ”jäsenmaksu 17”tai ”ainaisjäsenmaksu” tai ”kannatus”

Ekumeeninen Pyhän Henrikin pyhiinvaellus seuravan kerran kesäkuussa 2018

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys perustettiin vuosituhannen vaihteessa järjestämään ja edistämään ekumeenisia pyhiinvaelluksia Pyhän Henrikin tiellä ja muutenkin edistämään Pyhän Henrikin tien käyttöä ja kunnossapitoa. Se jatkoi siten Pyhän Henrikin pyhiinvaellustoimikunnan ja tietoimikunnan jo 1970- ja 1980-luvuilla alkanutta työtä.

Yhdistyksen jäsenyydestä kiinnostunut voi ottaa yhteyttä sähköpostitse pyhahenrik@gmail.com

Vuosijäsenmaksu on 10 euroa, ainaisjäsenmaksu 100 euroa ja kannatusjäsenmaksu 200 euroa.

Pyhän Henrikin pyhiinvaellus ry:n säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pyhän Henrikin Pyhiinvaellusyhdistys r.y. ja kotipaikka Turku.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1) edistää pyhiinvaelluksia Pyhän Henrikin tiellä
2) edistää Pyhän Henrikin tien muuta käyttöä
3) edistää pyhiinvaellusaatetta sekä
4) edistää kirkkojen ja muiden kristillisten yhteisöjen sekä yksityisten kristittyjen välistä yhteyttä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) järjestää pyhiinvaelluksia
2) järjestää jumalanpalveluksia ja hartaustilaisuuksia sekä konsertteja, luentoja ja muita yleisötilaisuuksia
3) kokoaa yhteen Pyhän Henrikin tiehen liittyviä yhteisöjä
4) pitää yhteyttä muihin pyhiinvaelluksiin ja ekumeenisiin järjestöihin
5) ylläpitää yhteyksiä julkishallintoon, elinkeinoelämään, alan yhdistyksiin, yhteisöihin ja laitoksiin
6) harjoittaa ekumeenista valistus- ja koulutustoimintaa sekä
7) harjoittaa julkaisutoimintaa.

4 § Rahoitus
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, joiden suuruuden yhdistyksen kokous vuosittain vahvistaa erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Järjestämiensä pyhiinvaellusten osanottajilta yhdistys voi periä osanottomaksuja. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimintaansa varten järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa myös elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota voidaan pitää taloudellisesti vähäarvoisena.

5 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvät henkilöt.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka huomattavasti tukee tai muutoin edesauttaa yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa mainittuja taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellään kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 § Toimielimet
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Hallitus on yhdistyslaissa tarkoitettu toimeenpanovaltaa käyttävä elin.
Yhdistyksen hallitus voi asettaa pyhiinvaellusten käytännön järjestelyjä varten pyhiinvaellustoimikunnan, jossa on jäseniä Pyhän Henrikin tien varren paikkakunnilta ja jonka tulee olla myös ekumeenisesti edustava.
Yhdistyksen neuvoa antavana elimenä toimii Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukunta, johon yhdistys pyytää Pyhän Henrikin tien varrella toimivia seurakuntia, kuntia ja kaupunkeja, maakunnallisia liittoja sekä muita pyhiinvaelluksen yhteistyötahoja nimeämään edustajansa.

7 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous.
Kevätkokous pidetään vuosittain maalis–huhtikuussa ja syyskokous loka– marraskuussa.
Yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi haluttava asia on saatettava kirjallisesti vähintään viiden (5) jäsenen allekirjoittamana hallituksen tietoon, kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa voidaan käsitellä vain yhdistyksen hallituksen täydentäminen tai sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva asia. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty.
Yhdistyksen kokouksen ajan ja paikan määrää sekä kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena kullekin jäsenelle viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

8 § Äänivaltaisuus ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus, ja äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä.
Yhdistyksen jäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yksi henkilö voi toimia enintään kolmen jäsenen asiamiehenä.
Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Säännölliset kokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto,
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille sekä
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) päätetään hallituksen jäsenmäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi,
4) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi,
3) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi henkilökohtaista varamiestä tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto,
4) käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle,
5) määrätään hallituksen ja sen asettamien toimikuntien jäsenten sekä toimihenkilöiden kustannusten korvausperusteet seuraavalle kalenterivuodelle,
6) päätetään jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi,
7) käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 6-12 jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittaessa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt sekä asettaa tarvittavat toimikunnat.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 2/5 sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Toiminnanjohtaja
Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on hallituksen ohjeiden mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtajalle voidaan maksaa palkkiota.

12 § Pyhiinvaellustoimikunta
Pyhiinvaellustoimikunta valmistelee yhdistyksen toteuttamat pyhiinvaellukset ja kokoontuu oman harkintansa mukaan. Pyhiinvaellustoimikunta voi asettaa valmistelua varten tarpeellisia työryhmiä. Hallituksen on vahvistettava ne pyhiinvaellustoimikunnan päätökset, joista yhdistykselle syntyy sitoumuksia.

13 § Neuvottelukunta
Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa, mikäli mahdollista tammikuun jälkipuoliskolla.
Neuvottelukunnan kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus yhdessä neuvottelukunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.
Yhdistyksen hallitus kutsuu neuvottelukunnan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

15 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen, toiminnanjohtajan tai sihteerin kanssa.

17 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan Suomen ekumeeniselle neuvostolle (rekisteröity yhdistys) ekumeenisten pyhiinvaellusten edistämiseen.

*******

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Turussa 4.10.1999 ja tarkistettuina kokouksessa 14.3.2000. Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys on merkitty Yhdistysrekisteriin 30.5.2000.

Mainokset

2 responses to “Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys

 1. Eetu Hiltunen

  Hei!

  Miksi olette mukana ekumeniassa?

  Tykkää

  • Hei! Olemme kristillinen ekumeeninen pyhiinvallusyhdistys, eli toimimme yhteistyössä mm katolisten vaeltajien kanssa ja yhdistyksemme aktiiveissa on eri kirkkokuntiin kuuluvia. Tien päällä ekumenia pyritään huomioimaan mm. messuissa ja rukoushetkissä. Tässä ajassa meidän kristittyjen on yhä tärkeämpää keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää. Samalla hyväksymme eroavaisuudet esim. sakramenttien ja kirkon viran suhteen.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s